Luierrecycling: de voordelen

1. Focus op kunststoffen en vergistbare slurry

We gaan uit van gebruikte luiers: veel ontlasting en urine, plastics en steeds minder papiervezel

2. Afbraak medicijnen en afdoding ziekteverwekkers

Zeer hoge temperatuur; 250°C; >96% afbraak van medicijnen en afdoding ziekteverwekkers

3. Afzet verzekerd

Slimme samenwerking in de keten: opwerken van de plastics en vergisten van slurry door bestaande bedrijven.


4. Legoblokje

De technologie past als een ‘legoblokje’ in bestaande Afval Energie Centrales en Waterzuiveringen (rwzi’s)

5. Robuuste technologie

Wij splitsen in één stap luiers in herbruikbare plastics, vergistbare slurry en eventueel vezels

6. Geen nieuwe fabriek nodig

Door goede afzet is geen compleet nieuwe fabriek nodig, daardoor snel en efficiënt inpasbaar met een goede business case.


7. Vergunningen

Inpassing in bestaande vergunningen en wet- en regelgeving, zekerheid over afzet.

8. Duurzaam

Groot milieuvoordeel en flexibele aansluiting op veranderingen in samenstelling van gebruikte luiers.

Verantwoord recyclen van luiers levert grote milieuwinst op. Lees & luister hier naar een discussie.

Een rapportage op de radio

En bekijk hier de uitzending van nieuwsuur over luierrecycling:

Nieuwsuur over luierrecycling - Uitzending gemist.

Frequently asked questions

Wat mag er wél en wat mag er niet in de luiers worden aangeboden?

Alleen de gebruikte babyluiers
De babyluiers mogen in een doorzichtige plastic zak worden aangeboden.
MAAR NIET: Alles wat geen gebruikte luier is (zoals):

 • (latex) handschoenen (zijn erg schadelijk in het recyclingproces)
 • Billendoekjes en washandjes
 • Zalfpotjes of tubes

Alleen de gebruikte incontinentieluiers
De gebruikte incontinentieluiers mogen in een doorzichtige plastic zak worden aangeboden.
MAAR NIET: Alles wat geen gebruikte luier is (zoals):

 • (latex) handschoenen (zijn erg schadelijk in het recyclingproces)
 • Washandjes
 • Zalfpotjes of tubes
 • Stoma

Waarom thermische drukhydrolyse (TDH)?

 • TDH maakt recycling van babyluiers/incontinentieluiers mogelijk – zo resulteert het in een herbruikbare kunststoffenstroom en genereert daarnaast een hogere gas-opwekking uit zuiveringsslib en luier-inhoud (die wordt omgezet in groene stroom); uit het uitgegiste slib wordt biogranulaat gemaakt dat wordt ingezet als biomassa voor energieopwekking en op termijn mogelijk tot gekwalificeerde meststof.
 • Luierrecycling levert een grote bijdrage aan landelijke afval-recycledoelstellingen (VANG)
  Luiers vormen namelijk een speerpunt binnen “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Gezien de aanwezigheid van minimale vervuiling (max 5%) in het aangeboden materiaal wordt 95% van de geleverde luiers hergebruikt als grondstof. De gemeenten kunnen die via TDH verwerkte hoeveelheid luiers dus meetellen in hun realisatie van de VANG-doelstelling. De resterende 5% vervuiling wordt bovendien via verbranding ingezet voor de stoomproductie;
 • Het proces bij ARN B.V. gebruikt stoom uit afvalverbranding, geen traditionele/fossiele energiebronnen;
 • Ten opzichte van verbranden of vergisten van de luiers levert TDH een vermeden uitstoot op van 480 kg CO2 per ton luiers;
 • Stoomgebruik uit afvalverbranding resulteert in 70% CO2-reductie t.o.v. gasgestookte stoomproductie.
  De stoom waarmee reactor 1 op druk is gebracht, wordt t.z.t. afgelaten naar reactor 2, die daar weer mee wordt verhit. Deze werkwijze leidt tot een eenvoudig en efficiënt energiegebruik zonder vervuilende warmtewisselaars (opmerking: volgende full scale reactoren worden gefaseerd gebouwd na aftesten van de 1e reactor);
 • TDH helpt Waterschap Rivierenland om energieneutraal te worden;
 • De voornoemde aspecten maken de toepassing TDH door ARN B.V. en Waterschap Rivierenland samen uiterst duurzaam;
 • Nagenoeg alle eventueel aanwezige medicijnresten en ziekteverwekkers worden afgebroken
 • Absorberende korrels (zogenaamde Super Absorber Polymeer, SAP) worden afgebroken in de slurry en in de daarop volgende vergisting en waterzuivering;
 • Het TDH-systeem is uit te breiden naar combinaties van afvalenergiecentrales en slibgistingsinstallaties van bijv. waterzuiveringsinstallaties in elkaars nabijheid elders in binnen- en buitenland.

Wat kost deze techniek/verwerking?

 • De totale kosten bedragen ca. € 3 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen voor ARN B.V. en € 0,5 miljoen voor Waterschap Rivierenland. Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV (EBI) investeert ca.
  € 0,5 miljoen in de technologieontwikkeling en marketing. De investeringen in de technologieontwikkeling en de proefinstallatie bij ARN B.V. zijn grotendeels gedaan;
 • De betrokken partijen verwachten de investering op de langere termijn terug te verdienen.
 • De consument (particulier; bewoner van zorginstelling en zorgverzekeraar) is niet méér geld kwijt dan voor het traditioneel verwerken.

Is deze verwerkingsmethode rendabel?

 • De business case is uitgelegd om bij aanvang minstens kostendekkend te zijn en op termijn een bescheiden financieel voordeel op te leveren;
  • Uitgaande van een tarief van € 100,00 per ton luiers, dit tarief ligt vast t/m 31 december 2018. Daarna vindt een jaarlijkse indexatie plaats van 1,8% tot aan de einde van het contract
  • uitgaande van een maximale vervuiling van 5%. Zit er meer vervuiling in dan wordt de partij behandeld als restafval en verwerkt in onze afvalenergiecentrale à raison van € 100,15 per ton (jaarlijks met 1,8% geïndexeerd; excl. BTW en excl. € 13,11 verbrandingsbelasting);
 • De investering in de pilot-installatie is gerealiseerd. De investeringsbeslissing in de full scale –installatie moet nog worden genomen;
 • Het versterkt de EMT (energie milieu technologie) sector in de regio en is gericht op uitrol in Nederland en op export van Nederlandse technologie;
 • Het is een technologische ontwikkeling van Nederlandse bodem door de Gelderse partners Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV (EBI) en ARN BV. De patentrechten berusten bij EBI.
 • Het is een demonstratieproject.

Wat is er allemaal nodig?

 • De aanvoer van 20.000 ton babyluiers en incontinentieluiers en 7.000 ton slib per jaar moet worden geborgd. Er is reeds een intentieovereenkomst voor aanlevering van incontinentieluiers;
 • De bouw van specifieke installaties (uiteindelijk 3 reactoren) bij ARN B.V.; Waterschap Rivierenland beschikt al over toereikende voorzieningen;
 • Op termijn een pijpleiding tussen ARN B.V. en RWZI voor het vervoeren van de geraffineerde slurry;
 • Een overeenkomst met een ander bedrijf die de kunststof bolletjes gaat verwerken tot plastic granulaat, waaruit nieuwe kunststof producten gemaakt kunnen worden. Op dit moment wordt in deze ontwikkeling met dit bedrijf samen gewerkt.

Wat is het tijdspad?

 • Onderzoek met de pilotinstallatie gedurende de periode maart 2016 tot voorjaar 2017;
 • Start bouw eerste module op praktijkschaal zomer 2017;
 • Start aanleg stoomleiding najaar 2017;
 • In gebruik name eerste reactor eind 2017.

Wat houdt de techniek in?

 • Luiers worden onder invloed van stoom (hoge druk [40 bar] en hoge temperatuur [250 °C]) omgezet in een vloeibaar mengsel. Na afkoelen is het resultaat een scheiding in een geraffineerde slurry en kunststofbolletjes [70% PP en 30% PE]. Het proces laat zich overigens op termijn ook zo inregelen dat papiervezels-cellulose als separate stroom wordt gevormd;
 • Door de unieke behandeling met hogedrukstoom veranderen moeilijk herbruikbare folies en ingebouwde kunststofstructuren uit de luiers in goed herbruikbare kunststof bolletjes, die zeer geschikt zijn voor secundaire producten;
 • De geraffineerde slurry gaat per as en na verdere opschaling per pijpleiding naar Waterschap Rivierenland om te worden vergist; de kunststofbolletjes gaan het kunststof-recyclecircuit in. De papiervezels worden vooralsnog mee vergist, maar laten zich op termijn ook afzonderen;
 • Langere vezels die in het zuiveringsslib aanwezig zijn (cellulose) worden verkleind, waardoor deze in de slibgisting alsnog tot biogas kunnen worden omgezet. Wat van het zuiveringsslib resteert is daardoor geringer in hoeveelheid.

Wat gebeurt er met de geraffineerde luierslurry?

In de TDH-reactor wordt een mengsel van circa 70% luiers en incontinentie materiaal en circa 30% slibkoek van rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Nijmegen verwerkt. De inhoud van de TDH-reactor scheidt zich tijdens het proces in circa 7% kunststofagglomeraten en circa 93% gehydrolyseerde luierslurry. De gehydrolyseerde luierslurry zal samen met zuiveringsslib worden vergist in de slibgistingsinstallatie op de naastgelegen rwzi Nijmegen.

Op rwzi Nijmegen staan twee slibgistingstanks met elk een inhoud van 5.060m3 waarin het slib wordt vergist dat bij de zuivering van het afvalwater ontstaat. In de gistingsinstallatie wordt het slib door organische afbraak in omvang teruggebracht. Bij dit afbraakproces ontstaat biogas waarmee elektriciteit wordt opgewekt door verbranding in gasmotors. Behalve elektriciteit ontstaat hierbij ook warmte. Deze warmte wordt ingezet om de temperatuur van de gistingsinstallatie op peil te houden.

Het uitgegist slib wordt met een centrifuge ontwaterd tot een slibkoek met een droge stof percentage van circa 26%. Na deze ontwatering wordt een deelstroom van de slibkoek naar de TDH-reactor geleid en vervolgens dus ook opnieuw vergist. Dit leidt tot een verbeterde vergisting van het zuiveringsslib en draagt bij aan de toename in elektriciteitsproductie die met de behandeling van de luierslurry wordt gerealiseerd. Het overige deel van de slibkoek wordt per as afgevoerd naar de composteringsinstallatie in Tiel. De slibkoek wordt daar gecomposteerd tot compost (circa 65% drogestof). Het compost wordt ingezet als biobrandstof.

Kleven er risico’s aan het concept?

Amper:

 • Transport/aanvoer van babyluiers en incontinentieluiers naar ARN B.V. vindt ook nu al plaats (zij het als integraal onderdeel van huishoudelijk en bedrijfsafval);
 • Transport van zuiveringsslib van Waterschap Rivierenland vindt ook nu al plaats;
 • ARN B.V. is vertrouwd te werken met hoge temperaturen en hoge druk;
 • Waterschap Rivierenland is vertrouwd met vergisting van zuiveringsslib.
 • Ervaring is inmiddels opgedaan met de nu draaiende pilot installatie;
 • Medicijnen worden afgebroken:
  • Tests op laboratoriumschaal en met de pilot installatie hebben uitgewezen dat door TDH gemiddeld meer dan 96% van de aanwezige medicijnen worden afgebroken. Op laboratoriumschaal is getest met een reeks van 14 medicijnen die gemiddeld 90% werden afgebroken; 5 representatieve medicijnen (het volgens de literatuur meest resistente antibioticum Sulfamethoxazole en daarnaast hormonen; pijnstillers, ontstekingsremmers; epilepsieonderdrukkers) zijn op pilotschaal opnieuw getest. De afbraak betrof in de pilotinstallatie > 96%. De resultaten zijn gepubliceerd in vaktijdschrift H2O. Er is geen andere verwerkingsmethodiek (dan verbranden) die een dergelijk afbraakresultaat aantoonbaar haalt.
  • Voor zover alsnog een spoortje medicijnen na het TDH-proces resteert, komt dit spoortje in de geraffineerde slurry en volgt afbraak in de slibgisting van de waterzuivering.
  • Eventueel niet afgebroken spoortjes in de plastics ondergaan bij de plasticverwerking in de extruders nogmaals 2x een behandeling boven de 200°C. Dit mag als sluitstuk in de medicijnenafbraak worden beschouwd.
 • Absorptiekorrels (SAP) worden afgebroken in de TDH-reactor en slaan neer als Magnesium-zouten in de vergister en in de waterzuivering.
  Volgens de risicoanalyse van het RIVM zijn SAP’s overigens opgebouwd uit polymeren van acrylzuuur, zijn ze onschadelijk voor het milieu en acrylzuur wordt voor 80% tot 85% afgebroken in waterzuiveringen (pagina 35 risico analyse RIVM 2016-0098).
 • Composteerproeven zijn uitgevoerd om een indruk te krijgen van ecotoxiciteit.
  In de laboratorium- reactor werd 1/3e deel geraffineerde slurry vergist met 2/3e deel gft en vervolgens gecomposteerd. Op de compost is toxiciteitsonderzoek verricht volgens de geldende standaarden met waterkers, gerst en regenwormen. Daaruit blijkt dat het materiaal veilig is (geen nadelige effecten voor het milieu).

Kan de ARN B.V. wel voldoende (lang) warmte leveren voor dit concept?

 • ARN B.V. is op momenteel essentieel als leverancier van duurzame (want met afval opgewekte) stoom
 • Waterschap Rivierenland sluit met ARN B.V. een meerjarenovereenkomst. 
 • T.a.v. de technische en financiële continuïteit van ARN B.V. is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat dit een probleem gaat worden.
 • ARN B.V. heeft moderne toekomstbestendige verwerkingsinstallaties met een breed palet en voor een deel sterk innovatief karakter.
 • ARN B.V. is een relatief kleine maar bewegelijke en flexibele speler op de afvalmarkt. De orderportefeuille is afdoende gevuld.
 • Waterschap Rivierenland levert haar zuiveringsslib; maar nadat zij dit zelf heeft vergist. Omdat TDH een extra – niet persé noodzakelijke - behandelingsstap betreft, zal er altijd voldoende ‘achtervang’ zijn.
 • ARN B.V. beschikt over twee verbrandingslijnen met elk een eigen stoomcircuit. Mochten beide verbrandingslijnen uitvallen door een storing of i.v.m. onderhoudswerkzaamheden, dan wordt de TDH tijdelijk stilgelegd. Babyluiers en incontinentieluiers worden dan tijdelijk verbrand en zuiveringsslib (traditioneel) vergist. 

Wat als er minder luiers komen of wat als de sliblevering achterblijft?

 • De TDH-plannen van Waterschap Rivierenland en ARN B.V. zijn uniek; aanbieders van babyluiers en incontinentieluiers staan te popelen om er gebruik van te kunnen maken
 • De installatie kan slechts een bescheiden deel van de te recyclen babyluiers en incontinentieluiers uit Nederland verwerken. Een (te) geringe aanvoer is niet te verwachten.
 • De installatie kan al het RWZI-slib van de RWZI locatie Nijmegen verwerken, maar dit slib wordt eventueel deels vervangen door babyluiers en incontinentieluiers.
 • In de businesscase is rekening gehouden met een conservatieve planning.
 • Voorts zijn er naast de in de businesscase beprijsde risico’s ook voldoende kansen en alternatieven om qua schaalgrootte te optimaliseren. Concreet gaat het dan om uitbreiding van het aantal bedrijfsuren en/of het bijplaatsen van meer TDH-modules.

Samenstelling van de luiers?

 • Feces en urine: 79%
 • Plastics: ca 7% (inclusief plastic inzamelzakken)
 • Fluff (papierpulp): 5%
 • SAP: 6%
 • Overig en verontreinigingen: 3%

Deze samenstelling geldt voor gebruikte babyluiers. Bij recycling is het belangrijk dat het grootste deel van gebruikte luiers bestaat uit urine en ontlasting. Het aandeel papierpulp daalt sinds 1987 sterk en het aandeel plastics stijgt iets. Ontlasting, urine, papierpulp en SAP komen in de geraffineerde slurry en worden samen vergist.
Het papiervezel-aandeel blijft dalen onder de 5%. Ze kunnen optioneel worden teruggewonnen. Dit is als mogelijke optimalisatie stap gepland.

ARN EBI luierrecyclingstechnieken-schema

ARN B.V. heeft plannen om luiers te recyclen

Indien de laatste technische en financiële hobbels genomen worden, gaat ARN B.V. een installatie bouwen voor de recycling van baby- en incontinentieluiers. Gekozen zal worden voor de techniek van ‘thermische druk hydrolyse’. Voor deze toepassing hebben ARN B.V. en Elsinga Beleidsplanning & Innovatie (EBI) een speciale verwerkingsmethode en op die methode afgestemde reactor ontwikkeld.

EBI zal deze verwerkingsmethode en reactor vermarkten en is tevens de octrooihouder.

Proeven hebben uitgewezen dat deze methode het best werkt wanneer de luiers gemengd met rioolwaterzuiveringsslib worden behandeld. Dat klinkt wellicht vreemd, maar feitelijk is de inhoud van een luier niet anders dan de samenstelling van rioolwaterzuiveringsslib. Om die reden is Waterschap Rivierenland bij het toepassen van deze techniek betrokken. Bijzondere meerwaarde van deze techniek is dat naast ziektekiemen ook de restanten van medicijnen nagenoeg volledig worden afgebroken.

Begonnen wordt met de bouw van één ‘reactor’ en bij gebleken functioneren zal de installatie met nog twee reactoren worden uitgebreid. In totaliteit kan aldus een verwerkingscapaciteit van 27.000 ton per jaar worden gerealiseerd.

Dit project is financieel ondersteund door:

granulaat van kunstoffen uit luiers

Publicaties

LCA luierrecycling

Mei 2018

Lees het rapport (incl. review)

SGS Search heeft in opdracht van de Rijksoverheid een review uitgevoerd op de milieu-analyse (rapport CE-Delft) van onze luierrecycling methode.
Conclusie: "Er is geen reden voor twijfel over de conclusies in het rapport, waaronder: "CO2-voetafdruk: het vervangen van de huidige conventionele methode door de TDH-methode levert in de huidige situatie een klimaatwinst van 480 kg CO2-eq per ton verwerkt luiermateriaal."

Deze recycling methode levert voordelen op voor alle drie de milieuschadecategorieën:

Er is ruim een jaar getest met een proefinstallatie. ARN gaat dit jaar een grote installatie bouwen en in bedrijf nemen. De recyclingmethode verhit gebruikte luiers samen met rioolslib tot 250 °C met stoom. Dit verwijdert ziekteverwekkers en medicijnen. Uit de luiers ontstaan de producten biogas, biomassa en plastics. In de vergelijking is de hele keten meegenomen; van inzameling tot en met eindproducten.

Handboek Luierrecycling

April 2018

Lees het handboek

Dit handboek laat zien hoe de risico’s die samenhangen met de recycling van gebruikte luiers en incontinentiemateriaal, samen met RWZI-slib beheerst worden.

Primeur luierrecycling – dankzij een ‘legoblokje’

GRAM, Maart 2018

Lees het artikel

Een primeur in afvalland: de eerste installatie voor luierrecycling in Nederland gaat dit jaar in bedrijf. Dankzij een Weurtse samenwerking van afvalenergiecentrale ARN en Waterschap Rivierenland rond een vinding van Willem Elsinga.

H2O - waternetwerk

Maart 2017

Lees het artikel

Afbraak medicijnresten bij thermische drukhydrolyse van luiers en inco-materialen.
Het recyclen van luiers en incontinentiematerialen (‘inco’) is een speerpunt van het Nederlands afvalbeleid. Recycling van deze materialen kan alleen slagen als medicijnresten afdoende worden verwijderd. Het ideaalbeeld van Rijkswaterstaat is dat bij het recyclen van ‘luiers en inco’ geen verdere verspreiding van medicijnresten in het milieu plaatsvindt.

Afvalonline

Mei 2017

Lees het artikel

Na proeven op laboratoriumschaal en een proefinstallatie, is ARN BV in Weurt nu klaar om luiers op praktijkschaal te vergisten. ARN legt momenteel de laatste hand aan de techniek, waarbij ingezamelde luiers en incontinentiemateriaal behandeld worden met hogedrukstoom (van 250°C en 40 bar druk), om vervolgens gescheiden te worden in een kunststoffractie en de luierinhoud.

Afvalonline

December 2016

Lees het artikel

Totaalplaatje luierinstallatie ARN B.V. bijna rond. Als alles goed gaat, zal de Raad van Commissarissen van ARN B.V. in Weurt komende maand de business case onder ogen krijgen voor de verwerkingsinstallatie voor luiers. Met de vergunning al rond, is het dan alleen nog wachten op een akkoord.

Volkskrant

3 september 2016

Lees het artikel

Afvalberg wil ook wel eens uit de luiers. Glas, papier, plastic, gft - als het op afvalscheiden aankomt is veel mogelijk. Alleen met het recyclen van luiers schiet het niet op.

Afvalonline

Augustus 2016

Lees het artikel

ARN B.V. wil luiers samen met zuiveringsslib gaan verwerken. Voorheen verwerkte ARN B.V. luiers als onderdeel van het restafval in de AEC. Nu is het bedrijf bezig met een praktijkproef om luiers en incontinentiemateriaal als monostroom te behandelen, in hun bestaande installatie in Weurt. Dit project voert ARN B.V. uit in samenwerking met het bedrijf Elsinga Beleidsplanning en het Waterschap Rivierenland.

GRAM

Juni 2016 / GRAM is het vakblad van de NVRD

Lees het artikel

De aanpak van het probleem van het luierafval door de hele keten van luierfabrikanten tot en met gemeenten, begint vruchten af te werpen. Na een jaar van overleg zijn er 'vier tot zes' verschillende recyclingtechnieken op het punt van testen in de praktijk. Vooral diftar-gemeenten staan te popelen om de 200 duizend ton luierafval te recyclen.

AfvalStroom

April 2015

Lees het artikel

ARN B.V. mikt op bouw recyclingreactor voor duurzame verwerking luiers Aan het duurzaam verwerken van wegwerpbabyluiers en luiers uit ziekenhuizen en zorginstellingen/thuiszorg (incontinentiemateriaal) zitten anno 2015 nog behoorlijk wat haken en ogen. Anders gezegd: het staat nog in de kinderschoenen. Afvalenergiecentrale ARN B.V., Adviesbureau ‘Elsinga Beleidsplanning en Innovatie’ hebben nu een techniek ontwikkeld om luiers duurzaam te verwerken.

GRAM

Maart 2015 / GRAM is het vakblad van de NVRD

Lees het artikel

Luiers: hernieuwde kans op recycling
Ons huishoudelijk restafval zit boordevol luiers, jaarlijks zo’n 400 duizend ton. Als bedrijfsafval komt nog eens een zelfde hoeveelheid vrij bij ziekenhuizen en zorgcentra. Met hun hoogwaardige papiervezels en ook kunststof openbaart zich een zeer geschikt recyclingproduct. De technologie om het luierafval aan te pakken is voorhanden. De absorptiekorrels in de luier en eventuele medicijnresten zijn de te nemen horde. Het Ketenproject Luiers moet de kers op de taart zetten.

Afvalonline

Oktober 2014

Lees het artikel

ARN B.V. start pilot luierrecyling en zet in op 2.000 ton per jaar

In 2015 wil ARN B.V. in Weurt starten met een pilot voor luierrecycling.
ARN B.V. werkt daarvoor samen met Elsinga Beleidsplanning, dat in de Benelux het patent voor de technologie bezit. De luiers worden eerst thermisch behandeld met stoom. Daarna wordt 94 procent vergist of gecomposteerd. De resterende 6 procent bestaat uit kunststoffen.

Recycling luiers en incontinentiemateriaal

Bekijk de poster